คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลจากการประกวดแต่งกลอนสามแถว ในสัปดาห์นานาชาติ The Three-Line Poem Competition for International Students

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวโชติกา ภัทรสินโสภณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
และนางสาวภคนันท์ ซื่อสัตย์อุดม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จากการประกวดแต่งกลอนสามแถว ในสัปดาห์นานาชาติ The Three-Line Poem Competition for International Students
จัดโดย School of Humanities, Shanghai Jiao Tong Universit