คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัล popular vote จากการแข่งขันภาษาจีน ประกวดคลิปสั้น “ชวนจีนท่องเที่ยววิถีไทย”

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวประสิตา คล่องเเคล่ว
นางสาวสาธิดา สุขศิลา
นางสาวชลธิชา พรชัยเจริญรัตน์
นางสาวพิชญาภา ณ นคร
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัล popular vote
จากการแข่งขันภาษาจีน ประกวดคลิปสั้น “ชวนจีนท่องเที่ยววิถีไทย”
จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์