คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม 玛希隆美女 โครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวสาธิดา สุขศิลา
นางสาวฐิตาภรณ์ ศักดิ์สิริสกุล
นางสาวกรองแก้ว จารุรักษา
นางสาวสุพิชญา ทวีพรโชค
นางสาวปิติมน นาคสมบูรณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม 玛希隆美女
โครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่