คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ เสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ เสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดยคุณเดโชพล บุนนาค หัวหน้างานคลังและพัสดุ และคุณฐิติวรดา วัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
พิธีเปิดโดยอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล รองประธานโครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass คณะศิลปศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเทคนิคการบริหารการเงิน และสามารถนำความรู้ด้านการเงินมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม