คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้วิจัย จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์ ประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสิริ พลเดช อาจารย์สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์ และอาจารย์ ดร.รังสิมา นิลรัต คณะกรรมการศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.ทศพร อิฐงาม และคณะผู้วิจัย จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าพบและสัมภาษณ์ คณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อขอคำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางในการวางระบบบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแปลและการล่ามภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา