คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม เปิดรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C Program) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 LATR 512 Health, Nature, and Cultural Museums for Tourism

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C Program) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C Program) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
LATR 512 Health, Nature, and Cultural Museums for Tourism
(พิพิธภัณฑ์เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว)

เวลาเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (เรียนระหว่างวันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2566)
สถานที่: ห้อง 332 ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล
Email: weeranan2011@gmail.com

เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-13 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/MAP-C.php
**จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– ได้รับใบประกาศนียบัตร
– สามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่หลักสูตรฯ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2441-4401 ต่อ 1716 (ผู้ประสานงานรายวิชา)