คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 4 :กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 4 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2024: A Ladder to MULA Practitioners/Mentoring #4) : กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote” ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการดำเนินโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม รองประธานกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้กล่าวถึงความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการฯ ที่คณะต้องการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ต่อด้วยการบรรยาย หัวข้อ “ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ” วิทยากรโดยคุณสิริลาภ วิศาล และคุณรัชนีกร นันทิกาญจนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 4 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรที่เป็นผู้มีศักยภาพสูงสร้างผลงานทางวิชาการจากงานหลักงานประจำของตนเอง ศึกษาปัญหาและอุปสรรค บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานของตนเองถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ คู่มือ งานวิเคราะห์ และงานวิจัย เพื่อสามารถนำผลงานไปใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้