คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวิท อิสโร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
พิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยคุณพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มีผลผ่านระดับ “A” ตามเกณฑ์ ITA และ ได้รับรางวัล MU ITA Awards ของมหาวิทยาลัยมหิดล