คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเปลี่ยนภาษาให้เป็นเงิน ตอน อยากเป็นนักพากย์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเปลี่ยนภาษาให้เป็นเงิน ตอน อยากเป็นนักพากย์ ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรญา ไชยโย นักพากย์เสียงอาชีพ มาเป็นวิทยากร
พิธีเปิดโดยอาจารย์ ดร.พิชณี โสตถิโยธิน อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาสร้างโอกาสทางอาชีพและโอกาสการหารายได้ให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการทำคุณประโยชน์ให้สังคมด้วยการพากย์เสียงเล่านิทาน ทั้งนี้จะจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บันทึกเสียงพากย์นิทาน ในจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อจัดทำหนังสือนิทานเสียงมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป