คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดทำรายงานประกอบการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดทำรายงานประกอบการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว แก่คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคณะทำงานเพื่อการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ และคุณพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการจัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เป็นเครื่องมือสําคัญในการปลูกจิตสํานึกของผู้ใช้อาคารในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม