คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MULA Green 2567

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การใช้พลังงานทรัพยากร การจัดการมลพิษ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ดูเพิ่มเติม