หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

yuwadee.tir@mahidol.edu

yuwadee.tir@mahidol.ac.th

โทร. 1650

อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา

รองประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

paisan.suk@mahidol.edu

paisan.suk@mahidol.ac.th

โทร. 1633

อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์

wichaya.bov@mahidol.ac.th

โทร. 1548

Mr.Lanpeng Wang

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน (สัญชาติจีน)

โทร 1634

 

Leave a Reply