หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถเลือกแผนการศึกษาที่ตนสนใจได้ หลักสูตรประกอบด้วยแผนการศึกษา 3 แผน ได้แก่

 1. Plan A เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 4 ปี ได้รับ 1 ปริญญา คือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. Plan B1 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 2 ปี เรียนที่ Shanghai Jiao Tong University(อันดับที่ 47ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2021) 2 ปี ได้รับ 2 ปริญญา คือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A. in Chinese Language and Culture จาก Shanghai Jiao Tong University: SJTU
 3. Plan B2 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ 2 ปี เรียนที่ Shanghai Jiao Tong University2 ปี ได้รับ 2 ปริญญาคือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A. in Business Chinese จาก Shanghai Jiao Tong University: SJTU
หมวดวิชา

แผน A

(หน่วยกิต)

แผน B1

(หน่วยกิต)

แผน B2

(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 วิชาแกน

2.2 วิชาบังคับ

2.3 วิชาบังคับเลือก

110

32

60

18

140

32

84

24

143

32

94

17

3. วิชาเลือกเสรี 6 6 6
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 176 179

Study Plan

Tuition Fees while Studying at MU (baht)

Tuition and Fees while Studying at SJTU

Total Tuition and Fees (baht)

Thai Student

Foreign Student

Tuition Fees

Status Maintenance Fee

Thai Student

Foreign Student

Plan A

(Study 4 years at MU)

55,000

71,000

440,000

568,000

every semester

every semester

Plan B1/B2

(Study 2 years at MU and 2 years at SJTU)

55,000

71,000

24,800 CNY/year

10,000 baht/semester

508,000

(approximately)

572,000

(approximately)

1st and 4th year

1st and 4th year

2nd and 3rd year

2nd and 3rd year

 1. หลักสูตรมีแผนการศึกษา 3 แผน และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนการศึกษาที่ตนสนใจได้
 2. หลักสูตรมีรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาจีนระดับสูง ทันสมัย และสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง เช่น การแปลภาษาจีน การแปลล่ามภาษาจีน ภาษาจีนในธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
 3. หลักสูตรมีรายวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 4. หลักสูตรกำหนดให้ HSK6 180 คะแนน หรือเทียบเท่า เป็นเงื่อนไขของการจบการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
 
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :
       📍 นายณรงค์พร เหลืองอ่อน
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :
       📍นางสาวพรวรี วัฒนกันต์
🏆 รางวัลชมเชย :
       📍นางสาวพรรวินท์ เฉลิมรัตนสกุล
 
จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ
 
โดยในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลหน่วยงานยอดเยี่ยม” จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ด้วย
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวหัทยา แซ่เตียว
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้ใหญ่” และ “ได้รับคะแนน popular vote สูงสุดอันดับที่ 3” จากทุกประเภทการแข่งขัน และเป็นตัวแทนประเทศไทย ประเภทชาวต่างชาติ ไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน – Water Cube Cup 2022” เขตการแข่งขันประเทศไทย ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย

หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรภาษาจีนของสถาบันอื่นอย่างไร

คำตอบ: หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรภาษาจีนของสถาบันอื่น ดังนี้

 1. เป็นหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และมีแผนการศึกษาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจและความสามารถ 3 แผนการศึกษา
 2. หลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นการฝึกทักษะภาษาจีนระดับสูง รายวิชามีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์การทำงานในอนาคตได้จริง เช่น วิชาการแปลภาษาจีน การแปลล่ามภาษาจีน ภาษาจีนในธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ก็คือ วิชาภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 3. หลักสูตรกำหนดให้ HSK6 หรือเทียบเท่าเป็นเงื่อนไขของการจบการศึกษาของหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นการแสดงมาตรฐานของบัณฑิตในด้านทักษะภาษาจีนระดับสูง และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในประเทศจีนหรือในสถาบันที่กำหนดให้ยื่นคะแนน HSK
หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรฯ ภาษาจีน นอกจากจะเรียนรายวิชาที่พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปลภาษาจีนแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดี และภูมิปัญญาของจีน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความรู้ที่ครอบคลุมครบถ้วน ทำให้เข้าใจบริบทและมิติต่างๆ ของจีน และส่งผลให้สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนและจีนศึกษาแล้ว นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานหรือศึกษาต่อในอนาคต อันประกอบด้วย       วิชาภาษาอังกฤษ วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนวิชาในกลุ่มสุขภาพและนัทนาการ และหากนักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนรายวิชาใดๆ นอกหลักสูตร ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใน ในฐานะวิชาเลือกเสรีได้ด้วย

หลักสูตรนี้มีแผนการศึกษาทั้งหมดกี่แผน อย่างไรบ้าง

คำตอบ: มี 3 แผนการศึกษา ได้แก่

 • แผนการศึกษาที่ 1 หรือ Plan A เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 4 ปี ได้รับปริญญา 1 ใบ คือ B.A. in Chinese จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • แผนการศึกษาที่ 2 หรือ Plan B1 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 2 ปี คือชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 อีก 2 ปี คือชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ไปเรียนที่ Shanghai Jiao Tong University

ผู้ที่เลือกเรียน Plan B1 จะได้รับ 2 ปริญญา คือ B.A. in Chinese จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A. in Chinese Language and Culture จาก Shanghai Jiao Tong University

 • แผนการศึกษาที่ 3 หรือ Plan B2 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 2 ปี คือชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 อีก 2 ปี คือชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ไปเรียนที่ Shanghai Jiao Tong University

ผู้ที่เลือกเรียน Plan B2 จะได้รับ 2 ปริญญา คือ B.A. in Chinese จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A. in Business Chinese จาก Shanghai Jiao Tong University

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรกี่ปี
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปี ทั้ง 3 แผนการศึกษา
หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอะไร

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะใช้สองภาษาก็คือ ภาษาอังกฤษกับภาษาจีน โดยในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะใช้ภาษาอังกฤษเรียนทั้งหมด ส่วนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะก็คือวิชาภาษาจีน ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาจีนในการจัดเรียนการสอน ยกเว้นในบางบริบท ที่นักศึกษามีข้อจำกัดในเรื่องการใช้ภาษาจีน เราก็จะใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

นักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาหรือไม่

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาษาจีน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะจึงจำเป็นต้องอาศัยเจ้าของภาษา เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาก็คือชาวจีนทุกภาคการศึกษาอย่างแน่นอน ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนแผนการศึกษาใด เนื่องจากหลักสูตรมีผู้เชี่ยวชาญชาวจีนประจำอยู่  และหลักสูตรยังมีความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University และ Beijing Language and Culture University ในของการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อมาจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนการศึกษา B1 และ B2 ซึ่งนักศึกษาจะต้องไปเรียนที่ SJTU เป็นเวลา 2 ปี คือ ชั้นปีที่ 2-3 นักศึกษาจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาทุกรายวิชา และได้มีโอกาสใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาจีนและได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้นด้วย

หลักสูตรมีทุนแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

สำหรับทุนแลกเปลี่ยนที่มีจะเป็นทุนการศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 • ทุนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นเสนอเพื่อขอรับทุนได้ตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุน Mobility
 • ทุนระดับหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความร่วมมือในการจัดหลักสูตรสองปริญญากับ Shanghai Jiao Tong University ดังนั้น ทาง SJTU จึงเสนอให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในแผน B1 และ B2 ที่มีผลการเรียนดีและเป็นไปตามเงื่อนไข โดยจะให้ทุนขณะที่เรียนอยู่ที่ SJTU
หลักสูตรมีแนวทางการดูแลนักศึกษาที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศอย่างไร อาทิเช่น เรื่องที่พักและความเป็นอยู่ของนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ Shanghai Jiao Tong University เป็นเวลา 2 ปี (นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา B1 และแผนการศึกษา B2) ทาง SJTU จะมีหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ชื่อว่า International Students Center ซึ่งจะมีผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยดูแลเรื่องความเป็นอยู่ให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะ

สำหรับหอพัก เนื่องจาก SJTU มีจำนวนหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่จำกัด อย่างไรก็ตาม SJTU มีหอพักที่เป็นคู่ความร่วมมืออยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นหอพักที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัยสูง สามารถเดินทางโดยใช้รถไฟใต้ดินหรือรถโดยสารประจำทางได้อย่างสะดวก ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 15 นาทีจากที่พักจนมาถึงมหาวิทยาลัย

หากเลือกไปเรียนที่ Shanghai Jiao Tong University แล้วเกิดปัญหาที่ทำให้เรียนที่นั่นต่อไปไม่ได้ หลักสูตรจะมีทางออกให้นักศึกษาอย่างไร
กรณีที่นักศึกษาใน Plan B1 และ B2 ไม่สามารถเรียนที่ Shanghai Jiao Tong University ได้จนครบกำหนดเวลา 2 ปีนั้น นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาขณะที่เรียนที่ SJTU และย้ายแผนการศึกษากลับมา Plan A ได้ โดยรายวิชาที่ขอเทียบโอนจะต้องเป็นรายวิชาที่หลักสูตรทำการเทียบเคียงไว้แล้วและนักศึกษามีผลประเมินจาก SJTU เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้การเทียบโอนรายวิชาและการเปลี่ยนแผนการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรด้วย

หลักสูตรมีการฝึกงานหรือไม่ ที่ไหนบ้าง

ในหลักสูตรนี้ยังไม่มีวิชาฝึกงาน เนื่องจากจำนวนหน่วยกิต และจำนวนรายวิชาตามโครงสร้าง ก็มีจำนวนมากพอสมควรแล้ว ทั้งนี้หากนักศึกษามีความประสงค์หรือสนใจที่จะฝึกงานในหน่วยงานที่นักศึกษาอยากจะเข้าไปศึกษาระบบการทำงานหรือได้รับประสบการณ์ ทางคณะศิลปศาสตร์สามารถออกหนังสือให้นักศึกษานำไปใช้ในการติดต่อเพื่อขอเข้าฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้ รวมทั้งคณะศิลปศาสตร์เองก็มีข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหลายหน่วยงาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทางหน่วยกิจการนักศึกษาว่าคณะฯ มีข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการฝึกงานกับหน่วยงานใดบ้าง

เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วต้องการศึกษาต่อ สามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาใดได้บ้าง

นอกจากจะศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาจีนแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาอื่นๆ ที่หลากหลายได้  สาขาใดที่ไม่ได้กำหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรีไว้เฉพาะเจาะจง ก็สามารถสมัครเรียนต่อได้ทั้งหมด อย่างเช่น คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือจะเป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษา เช่น หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรภาษาศาสตร์ หลักสูตรการแปลและการล่าม  วรรณคดีเปรียบเทียบ เป็นต้น ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าเรียนต่อ จะมีการระบุคุณวุฒิระดับปริญญาตรีว่าสามารถรับสมัครผู้ที่จบจากหลักสูตรใดได้บ้าง

เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง

อาชีพที่สามารถทำได้หลังจบการศึกษา จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ภาษาจีนในการทำงาน เช่น สามารถทำงานเป็นนักแปล หรือล่าม ทำงานในองค์กรหรือสถาบันระดับนานาชาติ เช่น องค์การสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศ หรือในบริษัท หรือหน่วยงานที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนระดับสูง ตลอดจนสามารถทำงานเป็นผู้ประกอบการอิสระที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ภาษาจีนในการประสานงาน หรือทำธุรกิจร่วมกับประเทศจีน หรือประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีน เช่น อาจจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น หรือใครที่ชอบสอน ก็สามารถเป็นติวเตอร์ได้ด้วย

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save