คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ พร้อมด้วยผู้แทนระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และเดินหน้าจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายพิเศษ “การประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ : แนวคิดและการบูรณาการสู่บทเรียนการปฏิบัติ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ ที่ปรึกษาโครงการฯ วงสนทนาเวที หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิจัยประเมินผล มหาวิทยาลัยมหิดล การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และ กระบวนการกลุ่ม “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่”
 
เครดิตภาพ: Khaosod Online