คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
วันที่ 19 มกราคม 2567 คุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายธงชัย อินทพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
โดยในปี 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากผลการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University Awarded Certificate of Workplace safety for the 5th Consecutive Year.
On January 19, 2024, Mr. Supoj Suprasri, Assistant Dean for Physical and Environmental Development, representing the Faculty of Liberal Arts, received the
Workplace safety certificate for the year 2023. The certificate was presented by Mr. Thongchai Inthapong, Director of the Nakhon Pathom Provincial Office of Labour Protection and Welfare, at the Sirindhorn College’s Children’s Center under royal patronage in Nakhon Pathom.
The Faculty of Liberal Arts has been honored with an outstanding level certificate for the 5th consecutive year, based on the assessment results of the “Workplace safety” evaluation for the year 2023 by the Department of Labor Protection and Welfare.