คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การใช้พลังงานทรัพยากร การจัดการมลพิษ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การใช้พลังงานทรัพยากร การจัดการมลพิษ ของเสีย ก๊าซเรือนกระจก และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ และรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคณะทำงานเพื่อการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
กล่าวต้อนรับวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติการเป็นสำนักงานสีเขียว