คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม”

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม”
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคณะทำงานเพื่อการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กล่าวต้อนรับวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจในแนวปฏิบัติการเป็นสำนักงานสีเขียว