คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Month: August 2022

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกลุ่มให้บริการลูกค้า (Effective Communication Strategies for Customer Service) หัวข้อกลยุทธ์การสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กลุ่มลูกค้าต่าง Generation

ดูเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้รับการรับรองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม “Reskill-Upskill เสริมทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต” หัวข้อ Designing your financial behaviours: ออกแบบพฤติกรรมการเงิน ภายใต้โครงการศิษย์ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

ดูเพิ่มเติม