คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปี2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2022 จาก Beijing Language and Culture University

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน-Water Cube Cup 2023” เขตการแข่งขันประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ทีม Mu เตลู ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคนันท์ ซื่อสัตย์อุดม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบการแข่งขันระดับนานาชาติ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” Thai Awards ประจำปี 2566 สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโชติกา ภัทรสินโสภณ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามี “ความประพฤติดี” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูเพิ่มเติม

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา (ทีม TripleM) ในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1

ดูเพิ่มเติม