คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการใช้ทรัพยากร พลังงานและ ของเสีย

รายงานบันทึกการใช้น้ำปะปา
รายงานบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า
รายงานบันทึกการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน