คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Month: February 2023

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา ประจำปี พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูเพิ่มเติม