คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัย

การวิจัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยและสร้างผลผลิตในเชิงวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ และก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัยตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านวิจัย งานประชุมวิชาการ และ อื่นๆ

งานประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ทุนวิจัย

ฐานข้อมูลนักวิจัย

การให้บริการรับทำวิจัย

วารสารศิลปศาตร์

โครงการยุทธศาสตร์วิจัย

หน่วยงานคู่ความร่วมมือด้านการวิจัย

โครงการวิจัยตามเกณฑ์ SDGs

คณะศิลปศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ ระหว่างปี 2560-2565

ความเชียวชาญด้านการวิจัย

คณะศิลปศาสตร์

ผลงานและรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • งานวิจัยและวิชาการ
  • คุณณัฐธิดา เดชมิตร
  • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1722